Refereegranskat

Hongchang Gu, Xin Qi, Yaxiong Jia, Zebin Zhang, Changsheng Nie, Xinghua Li, Junying Li, Zhihua Jiang, Qiong Wang, Lujiang Qui. 2019. Inheritance patterns of the transcriptome in hybrid chickens and their parents revealed by expression analysis. Scientific Reports 9.