Refereegranskat

Yunfei Sun, Fang Wang, Nan Hu, Xianpeng Su, Zhi Liu, Heinrich Dircksen. 2017. Prey selection of the swimming crab Portunus trituberculatus (Miers, 1876) (Brachyura: Portunidae) foraging on bivalves. Journal of Crustacean Biology 37: 521-528.