Skyddsansvariga

Huvudansvarig för internkontrollen av arbetsmiljön vid institutionen är prefekten. Arbetsgivaransvaret kan dock delegeras från prefekten. För Zoologiska institutionen har skyddsansvaret delegerats till platschefer enligt nedan:

Huvudskyddsombuden för Stockholms universitet.
Skyddsombud för Zoologiska institutionen är Minna Miettinen. Suppliang Karin Tahvanainen
Skyddsombud för Tovetorp är Thomas Giegold.
Skyddsombud för doktorander är Robert Stach .

För din och allas säkerhet

Se till att du vet var brandredskap, förbandslådor och ögon/nödduchar finns. Se även till att du vet vilka utrymningsvägarna är och var informationsplancherna med telefonnummer vid olycksfall eller akut fara finns. Läs även "On något händer". Rapportera alltid eventuella tillbud eller olycksfall till skyddsombudet. Alla som arbetar på Zootis bör ta del av och följa skyddsföreskrifterna. Vi bör även se till att nya medarbetare informeras om skyddsföreskrifterna.